Pasłęk - Gmina Sportowa!

Szybki kontakt

55 649 49 49

O SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

USŁUGI IT DESIGNEZ

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego następujący składnik majątku ruchomego:

Samochód marki: Volkswagen, model: Transporter T4, nr rej. NEB 04688, nr identyfikacyjny VIN: WV2ZZZ70ZVX011407, rok produkcji 1996, z wbudowanym silnikiem diesla R5.

Cena wywoławcza ww. samochodu wynosi 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w tym VAT (23,0%) 230,00 zł.

2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na

samochód” należy składać do dnia 17 lipca 2020 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 14-400 Pasłęk przy ul. Kraszewskiego 2 w biurze MOSiR do godz.10:45.

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym odbędzie się w siedzibie MOSiR w dniu 17 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej o godz.11:00.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy MOSiR w BS O/Pasłęk nr 58 8313 0009 0005 0177 2000 0010 do dnia 16 lipca 2020 r. do godz. 14:00. Potwierdzenie musi być dołączone do oferty.

4. Osobą odpowiedzialną za udzielanie wszelkich informacji na temat przetargu jest Dyrektor MOSiR w Pasłęku Pan Jerzy Przedpełski, tel. 55 6494949 w godz. 8:00 – 16:00, tel. komórkowy 604070973.

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty z zastrzeżeniem, że wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

6. Nabywca przedmiotu sprzedaży jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygranym przetargu w dniu przetargu, pod rygorem utraty wadium.

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Data publikacji poniedziałek, 15 czerwca 2020r.